برچسب: جامد

Film-Scene-Lighting-a-Set-for-Maximum-Shot-Coverage-&-VFX-Breakdown مشاهده ویدیو
1080p
77
06:46
چگونگی نورپردازی برای حداکثر پوشش نوردهی در فیلم

cutnegative

اکتبر 8, 2019

2554

چگونگی نورپردازی برای حداکثر پوشش نوردهی در فیلم برای دانلود رایگان چگونگی نورپردازی برای حداکثر پوشش نوردهی در فیلم با کیفیت full hd 1080p از پلیر

مشاهده ویدیو
Film-Scene-Lighting-a-Night-Car-Reveal مشاهده ویدیو
1080p
74
07:14
طریقه نورپردازی روی ماشین در شب

cutnegative

اکتبر 8, 2019

2599

طریقه نورپردازی روی ماشین در شب برای دانلود رایگان طریقه نورپردازی روی ماشین در شب با کیفیت full hd 1080p از پلیر سایت یا لینک زیر استفاده کنین لینک

مشاهده ویدیو
No-Budget-Film-Noir-Lighting-Tutorial-by-Tom-Antos مشاهده ویدیو
1080p
93
18:23
نورپردازی Noir با بودجه کم برای فیلم

cutnegative

اکتبر 8, 2019

3077

نورپردازی Noir با بودجه کم برای فیلم برای دانلود رایگان نورپردازی Noir با بودجه کم برای فیلم با کیفیت full hd 1080p از پلیر سایت یا لینک زیر استفاده کنین

مشاهده ویدیو
Lighting-Storytelling-with-Cinematography مشاهده ویدیو
1080p
108
10:03
نحوه نورپردازی برای قصه پردازی(story telling) در فیلم

cutnegative

اکتبر 8, 2019

2950

نحوه نورپردازی برای قصه پردازی(story telling) در فیلم برای دانلود رایگان نحوه نورپردازی برای قصه پردازی(story telling) در فیلم با کیفیت full hd 1080p از پلیر سایت

مشاهده ویدیو
Filmmaking-How-to-Film-With-Direct-Sunlight-Digital-Juice-8x8-Scrim مشاهده ویدیو
1080p
83
03:59
چگونگی مدیریت نور خورشید برای فیلمبرداری

cutnegative

اکتبر 8, 2019

3139

چگونگی مدیریت نور خورشید برای فیلمبرداری برای دانلود رایگان چگونگی مدیریت نور خورشید برای فیلمبرداری با کیفیت full hd 1080p از پلیر سایت یا لینک زی

مشاهده ویدیو
Image